Informacje i wzory przydatne podczas wymiarowania systemu Wavin Aquacell lub Q-Bic.

Dla projektantów

Rozsączanie metodą obliczeniową wg ATV-DVWK-A 138:

wzor

Retencja i magazynowanie:

wzór

Wymagane minimalne odległości od innych obiektów
Dla dokładnego określenia minimalnych odległości od budynków i urządzeń należy uwzględnić rodzaj i głębokość podpiwniczenia oraz położenie wody gruntowej. Minimalne odległości systemu do rozsączania wody deszczowej:

 • 5 m od budynków mieszkalnych bez izolacji przeciwwilgociowej
 • 2 m od budynków mieszkalnych z izolacją przeciwwilgociową
 • 3 m od drzew
 • 2 m od granicy działki, drogi publicznej lub chodnika przy ulicy
 • 1,5 m od rurociągów gazowych i wodociągowych
 • 0,8 m od kabli elektrycznych
 • 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych

Warto również zwrócić uwagę, że bezpieczne odległości zależą w dużym stopniu od wodoprzepuszczalności gruntu i kierunku przepływu wód gruntowych.

Maksymalna głębokość ułożenia zależna jest od obciążeń dynamicznych i rodzaju gruntu (kąt tarcia gruntu):

 • Aquacell / Azura - 4,1 m*
 • Wavin Q-Bic - 10 m*

* maksymalne wartości ułożenia należy skonsultować z doradcą technicznym firmy Wavin (po przygotowaniu doboru)

Ocena warunków gruntowo-wodnych

W przypadku budowy nowych obiektów warunki gruntowo-wodne powinny być określone w projekcie, natomiast dla już istniejących obiektów należy rozpoznać rodzaj gruntu, np. przez przeprowadzenie oceny przepuszczalności gruntu, zwanej testem perkolacyjnym:
a. Współczynnik przepuszczalności gruntu (kf)

rysunek

Współczynnik przepuszczalności luźnych skał klasycznych (piasek, żwir) zależy przede wszystkim od wielkości ziaren. Poniższy wykres przedstawia współczynnik filtracji wg ATV-DVWK-A 138 (2002). Zalecany zakres infiltracji kf od 10^-3 do 10^-6 m/s, w przypadku wartości kf większych od 10-3 wody opadowe przy małych odległościach wód gruntowych przesiąkają zbyt szybko, a tym samym nie uzyskuje się dostatecznego doczyszczenia w gruncie. Jeżeli kf jest większe od 10^-6, to potrzebna jest znaczna pojemność do zmagazynowania wód opadowych, co jest niekorzystne z ekonomicznego punktu widzenia - mogą też wystąpić warunki beztlenowe, które wpływają niekorzystnie na funkcjonowanie układu.

Wyznaczenie współczynnika filtracji gruntu.

Należy wykonać wykop do głębokości takiej, na jakiej będzie się znajdować projektowany system. Następnie w dnie wykopuje się dołek o wymiarach w planie 0,3 m x 0,3 m i głębokości 0,15 m. Przed przystąpieniem do pomiarów grunt wokół dołka należy nawilżyć. W przypadku piasku do nawilżenia wystarczy kilka lub kilkanaście wiader wody, która jest dość szybko wchłaniana przez grunt. Jeżeli mamy do czynienia z gruntami trudno przepuszczalnymi i suchymi, nawilżanie powinno trwać kilkanaście godzin lub około jednej doby. Następnie do dołka należy wlać 12,5 litra wody. Głębokość wody w dołku wyniesie wówczas około 139 mm.

W tym momencie należy uruchomić stoper i mierzyć czas (tp), do całkowitego wsiąknięcia wody w ścianki boczne i dno otworu. Współczynnik filtracji gruntu określa się na podstawie zmierzonego czasu wsiąkania wody, przy założeniu, że gradient hydrauliczny jest równy jedności. Zamiast czekać na całkowite wsiąknięcie całej wlanej wody, można wykorzystać pomierzony czas opadania zwierciadła wody w dołku o 10 mm (t1). Po wykonaniu testu należy także wykonać odwiert do głębokości minimum 1,5 m poniżej dna dołka dla stwierdzenia, jaki rodzaj gruntu znajduje się w podłożu.

Podział gruntów na klasy w zależności od czasu wsiąkania wody przedstawia tab. 1.

Tab. 1. Podział gruntów na klasy w zależności od ich wodoprzepuszczalności (Błażejewski, Murat-Błażejewska, 1995)

tabela gruntów

Do podziemnego rozsączania ścieków nadają się grunty klasy B, C i D. Grunty klasy A jako zbyt przepuszczalne nie gwarantują właściwego doczyszczenia ścieków i dlatego wymagają zastosowania warstwy wspomagającej z gruntu klasy C. Wartość współczynnika filtracji gruntu można obliczyć ze wzoru:

wzór

Oprócz powyższej metody można wykorzystać także inne sposoby wyznaczania współczynnika filtracji gruntu, np.:

 • pobranie próbek gruntu i wykonanie oznaczenia współczynnika filtracji w aparacie Darcy'ego
 • pobranie próbek gruntu i wykonanie analizy składu granulometrycznego gruntu, a na jego podstawie obliczenie współczynnika filtracji jednym ze wzorów empirycznych, np. Hazena

b. Przykładowe zestawienia liczby skrzynek retencyjno-rozsączających Azura dla natężenia deszczu 100 l/s*ha, czas trwania deszczu 15'

tabela

Określenie maksymalnego poziomu wód gruntowych

Dla przybliżonej oceny wysokości wzniesienia poziomu wód gruntowych wskutek podziemnego rozsączania można wykorzystać prosty sposób oparty na założeniu płaskiego, ustalonego przepływu filtracyjnego po nachylonej warstwie nieprzepuszczalnej. Wysokość podniesienia się poziomu wód gruntowych spływających ze spadkiem I w gruncie o współczynniku filtracji k zgodnie z prawem Darcy'ego wyniesie:

wzór

Podany wzór daje znacznie zawyżone wyniki, szczególnie dla gruntów słabo przepuszczalnych i przy niewielkich spadkach I. Lepsze rezultaty uzyskuje się dla k > 10 m/d oraz 0,01 < I < 20 k0,5, gdzie k wyrażone jest w m/d.


« powrót  |  do góry ^