Informacje na temat sposobu montażu i eksploatacji skrzynek Wavin Aquacell.

Montaż i eksploatacja

montaż aquacell

Aby przystąpić do montażu skrzynek rozsączających Wavin Aquacell lub Q-Bic, należy najpierw wykonać wykop o głębokości większej o min. 40 cm od wielkości modułu skrzynek retencyjno-rozsączających. Podłoże powinno być gładkie i wypoziomowane bez wystających punktów i ostrych progów.

Rozsączanie

Na dnie wykopu rozkładamy geowłókninę. Na niej układamy skrzynki retencyjno-rozsączające. Cały moduł starannie owijamy geowłókniną na zakładkę co najmniej 15 cm. Do obsypki należy użyć mieszanki żwiru o granulacji od 2 do 5 cm (bez ostrych krawędzi, najlepiej żwir płukany).

Przed dopływem do skrzynek retencyjno-rozsączających należy zastosować studzienkę osadnikową z filtrem. Moduł skrzynek retencyjno - rozsączających należy odpowietrzyć po przeciwnej stronie dopływu wód deszczowych za pomocą rury wywiewnej.

Wymagane minimalne odległości od innych obiektów

Dla dokładnego określenia minimalnych odległości od budynków i urządzeń należy uwzględnić rodzaj i głębokość podpiwniczenia oraz położenie wody gruntowej. Minimalne odległości systemu do rozsączania wody deszczowej:

 • 5 m od budynków mieszkalnych bez izolacji przeciwwilgociowej
 • 2 m od budynków mieszkalnych z izolacją przeciwwilgociową
 • 3 m od drzew
 • 2 m od granicy działki, drogi publicznej lub chodnika przy ulicy
 • 1,5 m od rurociągów gazowych i wodociągowych
 • 0,8 m od kabli elektrycznych
 • 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych

Warto również zwrócić uwagę, że bezpieczne odległości zależą w dużym stopniu od wodoprzepuszczalności gruntu i kierunku przepływu wód gruntowych.

Maksymalna głębokość ułożenia zależna jest od obciążeń dynamicznych i rodzaju gruntu (kąt tarcia gruntu):

 • Aquacell / Azura - 4,1 m*
 • Wavin Q-Bic - 10 m*

* maksymalne wartości ułożenia należy skonsultować z doradcą technicznym firmy Wavin (po przygotowaniu doboru)

Zalecana minimalna odległość posadowienia dna skrzynki retencyjno-rozsączającej od poziomu wody gruntowej nie powinna być mniejsza niż 1,0 m.

Retencja i magazynowanie

Do budowania zbiorników retencyjnych ze skrzynek Wavin Aquacell (Azura) lub Q-Bic należy używać geomembrany (folii hydroizolacyjnej) o grubości min. 1,5 mm. Podczas montażu geomembrany należy zwrócić szczególną uwagę na panujące warunki atmosferyczne:

temperatura: od +5 do +30°C
wiatr: nie należy prowadzić prac montażowych przy sile wiatru powyżej 40 km/h
deszcz: nie należy prowadzić prac montażowych podczas opadów deszczu lub mgły

Wykop powinien być suchy, nie dopuszcza się układania geomembrany na podłożu nawodnionym i lokalnych wysiękach. Na dnie wykopu wykonujemy podsypkę piaskową (średnica ziaren nie większa niż 2 mm), jednolicie zagęszczamy. Rozkładamy geomembranę - można na niej ułożyć dodatkowo geowłókninę w celu ochrony geomembrany przed przebiciem. Następnie układamy skrzynki retencyjno-rozsączające. Cały moduł owijamy geomembraną i zgrzewamy w szczelny zbiornik. Do obsypki i zasypki należy użyć piasku o średnicy ziaren nie większej niż 2 mm. Wymagane zagęszczenie gruntu wokół modułu wynosi 95% wartości Proctora pod nawierzchnią dla ruchu kołowego.

Eksploatacja

Właściciela gruntu lub eksploatatora należy poinformować o:

 • lokalizacji systemu
 • ograniczeniu wjazdu na teren zamontowanego systemu, chyba że układ został zaprojektowany specjalnie pod kątem dużych obciążeń
 • odpowiedzialności za eksploatację

Urządzenia do zagospodarowania wody deszczowej powinny być regularnie kontrolowane w celu zapobiegania zamuleniu i jego usuwania. Inspekcja studzienek powinna odbywać się co pół roku, celem usunięcia liści i osadów. W razie potrzeby należy przepłukać filtr.

Instrukcja montażu

Montaż systemu Wavin Aquacell

 • Prace rozpoczynamy od wykonania wykopu o wymiarach większych o 40 cm od wielkości kompletu skrzynek rozsączających (modułu). W dnie wykopu wykonujemy podłoże żwirowe o głębokości 30 cm. Frakcja żwiru nie powinna zawierać elementów o ostrych krawędziach mogących uszkodzić geowłókninę.
 • W miejscu włączenia systemu, w skrzynce rozsączającej wycinamy otwór do włączenia rury doprowadzającej fi 160.
 • Na dnie wykopu rozkładamy geowłókninę. Na nią układamy skrzynki rozsączające.
 • Skrzynki rozsączające w poziomie łączymy ze sobą przy pomocy klipsów łączących. W przypadku układania skrzynek w więcej niż jednej warstwie, należy połączyć skrzynki w pionie za pomocą rurek łączących.
 • Starannie owijamy skrzynki rozsączające geowłókniną na zakładkę co najmniej 15 cm. Wykop dookoła zasypujemy obsypką żwirową (nie należy stosować żwiru o ostrych krawędziach).

« powrót  |  do góry ^